0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

Klauzula informacyjna RODO
w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym


Informujemy, że w Sklepie Budowlanym położonym pod adresem Kawęczyn 12A,

24-350 Chodel stosowany jest monitoring wizyjny.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazuje się co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gugała Investments Sp. z.o.o.
  z siedzibą w Kawęczynie Kawęczyn 12A, 24-350 Chodel.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mbgugala.pl
  b) telefonicznie na numer + 48 531 858 899.
  c) pisemnie na adres siedziby Gugała Investments Sp. z. o.o (adres wskazany powyżej).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w postaci konieczności ochrony osób i mienia na terenie sklepu Administratora).
 4. Posiada Pani/Pa prawo do:

- dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

- sprostowania danych osobowych;

- usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

- ograniczenia przetwarzania;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pełna informacja o zadach przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowanym monitoringiem dostępna jest w Sklepie Budowlanym (Klauzula informacyjna umie-szczona jest na każdych drzwiach wejściowych). Ponadto pełną informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem na wyżej wskazane dane kontaktowe.

 

Zapraszamy do kontaktu


Klauzula informacyjna RODO
dla Kontrahentów/Klientów i ich Przedstawicieli
Gugała Investments Sp. z o. o.


Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że niniejszy obowiązek informacyjny kierowany jest do:

 

- Kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego). Dotyczy to również umów zawieranych w formie ustnej potwierdzonych dokumentem księgowym (faktura/rachunek).

- osób reprezentujących Kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy),

- osób wskazanych przez Kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów
(np. Koordynatorzy),

informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gugała Investments Sp. z o. o.
  z siedzibą w Kawęczynie (Kawęczyn 12A, 24-350 Chodel) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849669, REGON 38649976000000, NIP 7171836832, kapitał zakładowy 5000 zł.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (brak obowiązku - Administrator nie przeprowadził analizy w tym zakresie).

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mbgugala.pl.,
b) telefonicznie na numer + 48 531 858 899,
c) pisemnie na adres siedziby Gugała Investments Sp. z. o.o (adres wskazany powyżej).

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych dla następujących celów w zależności od Pana/Pani roli stanowią:
 2. a) realizacja umowy - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres trwania współpracy;
 3. b) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;
 4. c) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń - w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy
  o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 5. d) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości - w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 6. e) wypełnianie obowiązków podatkowych - w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 7. f) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami - jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;
 8. g) komunikacja pomiędzy Stronami - jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - przez okres trwania współpracy
 9. h) prowadzenie działań marketingowych produktów i usług - jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez okres trwania współpracy albo do chwili złożenia sprzeciwu.
 10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

5.1. Inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

 1. a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 3. c) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Pani/Pana rzecz),
 4. d) podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Pani/Pana zobowiązań na podstawie Umowy,
 5. e) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

5.2. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

 1. a) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 2. b) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 3. c) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 4. d) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu także następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przeniesienia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu.,

Jeżeli Pani/Pan chcieliby skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - można się skontaktować z Administratorem na wskazany w pkt. 2 dane kontaktowe.

 1. g) prawo do wniesienia skargi do do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Przetwarzane przez Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.

 1. Pani Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG

(Europejski Obszar Gospodarczy).

 

 1. Wskutek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje
  w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

artykuły elektryczne Poniatowa

Liczba odwiedzin

268667

Dane kontaktowe

Kawęczyn 12A, 24-350 Kawęczyn
+48 531 858 899
biuro@mbgugala.pl

Sklep

Informacje

Copyright ©Gugała Investments Sp. z o.o. Projekt i wykonanie  artykuły hydrauliczne Bełżyce WGB-Group

tynki adler elektronarzędzia stalco mieszalnia farb mieszalnia tynków styropian artykuły metalowe artykuły hydrauliczne odzież BHP kleje do płytek płyty karton gips artykuły elektryczne piece gazowe Dietrih systemy elewacyjne kotły gazowe kleje adler farby adler grunty adler materiały wykończeniowe Lublin Kraśnik Opole Lubelskie Bełżyce Poniatowa Urzędów Niedrzwica