0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI -

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GUGAŁA INVESTMENTS SP. Z O.O.

 

  1. DEFINICJE:

1.1. Administrator – Gugała Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Kawęczynie (Kawęczyn 12A, 24-350 Chodel) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849669, REGON 38649976000000, NIP 7171836832, tel. +48 531 858 899, email: biuro@mbgugala.pl

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba korzystająca z usług Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.2. Administrator:

2.2.1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;

2.2.2. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;

2.2.3. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

  1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@mbgugala.pl lub adres korespondencyjny Gugała Investments Sp. z.o.o., Kawęczyn 12A, 24-350 Chodel, lub adres telefoniczny: +48 531 858 899.

3.2. Administrator  nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator przeprowadził analizę w tym zakresie.

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

4.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH:

STOSUNKI PRZEDUMOWNE, KONTAKT W CELU OMÓWIENIA ZASAD WSPÓŁPRACY, PODPISANIE UMOWY, REALIZACJA UMOWY.

5.1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta Administratora w celu zawarcia umowy, w tym identyfikacja Klienta, omówienia zasad współpracy, zawarcie umowy (również w formie ustnej ), a następnie realizacji umowy.

Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

UTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE RELACJI Z KLIENTAMI I PARTNERAMI, ŚWIADCZENIE USŁUG.

5.2. W tym celu przetwarzane są dane osobowe w związku z realizacją zawartych umów, wymiana danych/informacji, fakturowanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

5.3. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

5.4. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.5. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych dokładnie - Facebook

W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile
(m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

- w celu umożliwienia im aktywności na profilach;

- w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;

- promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratorów serwisów (np. Facebook).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU

KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW

 

5.6. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

 

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

5.7. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

FORMULARZE KONTAKTOWE

5.8. Administrator zastrzega sobie prawo do zapewnienia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podmiot danych może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.9. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

WYSTAWIENIE FAKTURY LUB RACHUNKU ZA REALIZACJĘ UMOWY:

5.10. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku księgowego. Podstawą prawną przetwarzania jest  niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM UMOWY

5.11. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);

MONITORING WIZYJNY

W związku z prowadzoną działalnością Administrator jest uprawniony do wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie budynku w którym prowadzi działalność gospodarczą. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w postaci konieczności ochrony osób i mienia na terenie sklepu Administratora). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podmiot danych osobowych jest poinformowany o prowadzonym monitoringu przez Administratora (na budynku są umieszczone właściwe oznaczenia). Ponadto Administrator zamieszcza w widocznym miejscu klauzule informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem.

  1. ODBIORCY DANYCH:

DOSTAWCY USŁUG

6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym, kancelariom prawnym.

ORGANY PAŃSTWOWE

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.3. Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

9.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.

9.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie. Administrator nie zrealizuje takiego żądania, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy radcy prawnego lub tajemnicy adwokackiej;

9.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

9.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych –oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

9.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

9.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

9.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

9.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW:

10.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

- w formie pisemnej na adres: Kawęczyn 12A, 24-350 Chodel.

- drogą e-mailową na adres: biuro@mbgugala.pl

10.2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

10.3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

10.4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

10.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie.
W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną,
a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

10.6 Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

  1. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 06/09/2020 r.

artykuły elektryczne Poniatowa

Liczba odwiedzin

268675

Dane kontaktowe

Kawęczyn 12A, 24-350 Kawęczyn
+48 531 858 899
biuro@mbgugala.pl

Sklep

Informacje

Copyright ©Gugała Investments Sp. z o.o. Projekt i wykonanie  artykuły hydrauliczne Bełżyce WGB-Group

tynki adler elektronarzędzia stalco mieszalnia farb mieszalnia tynków styropian artykuły metalowe artykuły hydrauliczne odzież BHP kleje do płytek płyty karton gips artykuły elektryczne piece gazowe Dietrih systemy elewacyjne kotły gazowe kleje adler farby adler grunty adler materiały wykończeniowe Lublin Kraśnik Opole Lubelskie Bełżyce Poniatowa Urzędów Niedrzwica